Intern arbetsmiljömanual

Sammanfattning

Detta dokument beskriver arbetsmiljöarbetet inom Härjegårdar Fastighets AB.

Dokumentet tar upp risker och hur riskerna förebyggs vid fältarbete, i kontorsmiljö, för psykosomatisk arbetsmiljö och vid bilkörning. För definition av ”fältarbete”, läs längre ner i detta dokument.

Härjegårdar Fastighets AB arbetar i huvudsak med drift/skötsel, felanmälan, underhållsarbete och fastighetsutveckling avseende fastigheter inom Härjedalens kommun. Fastigheterna omfattar både bostadshus och uthyrningslokaler inom det egna fastighetsbeståndet, men även kommunala fastigheter (ex. skolor, förskolor, vård/omsorg, idrottsanläggningar m.m.) som ägs av Härjedalens kommun.

Introduktion

Syfte

Denna manual syftar till att genom konkret arbetsmiljöinformation före­bygga arbetsmiljöskador inom Härjegårdar Fastighets AB.

Lagar och förordningar

Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) och Arbetsmiljöförordningen (SFS 1977:1166 innehåller de grundläggande reglerna för arbetsmiljöns utformning. Detaljregler finns i Arbetarskyddsstyrelsens/Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS). Tillsyns­myndigheten enligt arbetsmiljölagen är Arbetsmiljöverket. Samtliga lagar, förord­ningar och myndigheters föreskrifter är tvingande och ska följas.

Samtliga av Arbetsmiljöverkets/Arbetarskyddsstyrelsens författningssamlingar finns på www.av.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansvar

Huvudansvaret för arbetsmiljön ligger på arbetsgiva­ren, som ska vidta de erforderliga åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagarna utsätts för ohälsa eller olycksfall i arbetet.

Även de anställda har ett arbetsmiljöansvar enligt lagen. De ska aktivt medverka i arbets­miljöarbetet och delta i de åtgärder/aktiviteter som behövs för en god arbetsmiljö. De ska också följa de föreskrifter som gäller, aktivt
ta del av företagets arbetsmiljöinformation (ex. denna arbetsmiljömanual), använda avsedda skyddsanordningar och iaktta den försiktighet i övrigt som krävs för att förebygga ohälsa och olycksfall.

Fältarbete

Arbeten i fält består i huvudsak av:

 1. Installations- och byggtekniskt underhåll i fastigheter
 2. Utifrån erhållen felanmälan från hyresgäster, avhjälpa olika typer av fel ute i fastigheterna
 3. Utifrån erhållen beställning från kommunen, utföra tjänster åt verksamheten, ex. flytta möbler, montera inredning, hantera avfall m.m.
 4. Utföra mindre bygg- och installationsarbeten, antingen utifrån en beställning från kommunen, eller som en utvecklingsåtgärd av det egna fastighets-
  beståndet

I detta avsnitt tas risker med olika typer av arbeten och situationer upp och vad man ska tänka på för att förebygga dem.

Eftersom olika risker är förknippade med olika typer av arbeten ska en projektspecifik riskbedömning alltid göras.

Om riskerna avviker från nedan angivna identifierade risker ska en dokumenterad riskbedömning göras där aktuella tillkommande risker identifie­ras varpå även erforderliga skyddsåtgärder planeras och dokumenteras.

En dokumenterad riskbedömning ska alltid godkännas av arbetsledare eller fastighetschef.

Huruvida riskerna avviker från det normala bedöms av den eller de som ska utföra fältarbetet, i samråd med arbetsledare eller fastighetschef.

Vid underhåll, felavhjälpning inom fastigheter

Risk

 • Höga höjder
 • Risk för fall
 • Fallande föremål
 • Tunga lyft
 • Höga ljud
 • Fordon i rörelse
 • Ensamarbete
 • Hantering av kemiska ämnen
 • Oberäkneliga hyresgäster

Att tänka på

 • Använd alltid den skyddsutrustning som krävs, ex. stege, skyddskläder, arbetsskor, hörselskydd, livlina m.m.
 • Vid tunga lyft, ex. vid bortforsling och intransport, var två eller använd erforderligt transporthjälpmedel
 • Vid höga höjder och arbeten vid branter används skyddslina
 • Vid utomhusarbete (ex. vid parkeringsplats eller körväg), använd reflexväst
 • Var alltid två personer vid arbete i driftrum, ex. elrum, fläktrum, undercentraler, panncentraler
 • Vid hantering av kemiska ämnen inom badhusanläggningar, ska särskilda lokala regler och rutiner följas
 • Var alltid två personer vid arbete hos hyresgäst, där misstanke om psykisk ohälsa förekommer
 • Var uppmärksam!

Det ska inom respektive områdeskontor/bad- och idrottsanläggning finnas tillgång till:

 • första-hjälpen material/utrustning
 • arbetshandskar
 • skyddskläder
 • skyddsglasögon
 • reflexväst
 • öronproppar/hörselskydd
 • hjälm, hjälm med visir, pannlampa och hörselskydd
 • skyddsskor, stövlar
 • stegar/ställningar
 • livlina

Vid besök på byggarbetsplatser

Risk

 • Höga höjder, dåliga skyddsanordningar
 • Risk för fall – öppningar/gropar i golv/bjälklag som inte är markerade
 • Fallande föremål
 • Arbetsfordon i rörelse
 • Höga ljud
 • Värme – brännskador
 • Kemikalier


Att tänka på:

 • Ta del av arbetsplatsens arbetsmiljöplan och använd den skyddsutrustning som krävs, som regel minst hjälm, reflexväst, skyddskläder och arbetsskor
 • Kontrollera alltid med platschef/arbetsledare (vår kontaktperson) om det är OK att gå på byggarbetsplatsen. Gå aldrig ensam (undantag om man är känd på byggarbetsplatsen och kan området väl)
 • Identifiera riskområden inom byggområdet
 • Vid besök på hög höjd och vid branter används skyddslina
 • Undvik kontakt med kemikalier, sök information hos vår kontaktperson om förekomst
 • Var uppmärksam!

Kommunikation

Kommunikation baseras på mobiltelefon och ska användas till att:

 • Varna personer vid nödsituationer
 • Larma räddningstjänst m.fl.

Vid ensamarbete i fält ska mobiltelefon alltid finnas tillgänglig som larmutrustning.

Vid arbete i fält utanför mobiltäckningsområde ska man aldrig jobba ensam.

Kontorsarbete

Information

I arbetsrum och gemensamma kontors- och personalutrymmen råder generellt rökförbud för såväl medarbetare som besökare. Rökning får endast ske utanför arbetslokalerna.

Brand och utrymning

Risk

 • Akuta andningsbesvär pga. rökfyllda lokaler
 • Brännskador

Att tänka på:

 • Ta reda på var utrymningsvägar och återsamlingsplatser finns
 • Utrymningsvägar får inte blockeras. Hjälp till att alltid hålla dem framkomliga
 • Ta reda på var brandsläckningsutrustningen finns och hur den fungerar. Den får inte blockeras
 • Lämna inte arbetsplatsen utan att först bege dig till uppsamlingsplatsen där även kontrollräkning bör göras

Nödnummer till SOS-alarm, via 112.

Alla kontor/områdeskontor är inte utrustade med utrymningslarm. Därför viktigt att informera sig om vilka
rutiner som gäller vid brand.

Utbildning gällande utrymning ska hållas årligen, via en s.k. brandövning.

Härjegårdar Fastighets AB är ansvarig för brandsäkerheten inom sina egna lokaler.

Som arbetstagare är man skyldig att medverka i utbildning om brandskydd, iaktta försiktighet, uppmärksamma brandrisker, t ex trasiga el-sladdar och brandfarliga ämnen.

Sammankallande till årlig brandövning är företagets HR-ansvarige.

Första hjälpen och krisstöd

Risk

 • Falla, snubbla eller halka
 • Trasig elektrisk utrustning
 • Kläm- och brännskador vid kopieringsmaskiner
 • Dålig beredskap för att ta hand om akut sjukdom som akut astmaanfall, insulin­coma, epilepsianfall, hjärtinfarkt och stroke

Att tänka på:

 • Se till att golvytor inte är belamrade med materiel som man kan snubbla över
 • Använd inte ojordade uttag till elektrisk utrustning
 • Lämna aldrig en person i kris ensam och se till att någon finns hemma och tar emot innan den drabbade får hjälp att åka hem
 • Gå ut och möt ambulans eller annat utryckningsfordon
 • Vid allvarliga händelser, följ företagets ”Krisplan”.

Förstahjälpen-låda finns på respektive områdeskontor.

Ansvarig för Förstahjälpen-utrustning: Den HR-ansvarige

Ansvarig för krisplanen: VD

Utformning av arbetsplats

Risk

 • Belastningsskador, värk i muskler och leder
 • ”Musarm”
 • Trötta ögon på grund av stora ljusskillnader mellan skärm och omgivning

Att tänka på:

 • ta korta pauser har stor betydelse
 • alternera gärna mellan sittande och stående arbetsställning
 • låt hela underarmen vila mot bordskivan när du jobbar vid datorn
 • ha god belysning på skrivbordet
 • se till att stol och skrivbord är rätt inställt
 • se till att dataskärmen inte är för stor, du ska inte behöva ”flacka” med blicken
  (lagom avstånd till skärm ca 70 cm)

Buller

Risk

 • Trötthet
 • Försämrad koncentration

Att tänka på:

 • Arbete i kontorsmiljö kräver ljuddisciplin. Visa hänsyn
 • om du ska göra många kopior - stäng dörren till kopieringsrummet
 • för inte högljudda samtal
 • eftersträva ”tysta” maskiner

Elektromagnetiska fält

Risk

 • Hudbesvär
 • Ögonbesvär

Att tänka på:

 • Undvik kabelhärvor på golvet och runt möbelstativ av metall
 • Stäng av bildskärm och dator när den inte används
 • Använd i första hand utrustning som är skyddsjordad
 • Använd flimmerfri belysning, ex. LED eller lysrör (T5) med HF-don)

Avfall

Risk

 • Skräpig arbetsmiljö
 • Felaktigt omhändertagande av avfall

Att tänka på:

 • Pappersinsamling finns i varje rum, vid kopiering, skrivare och plotter
 • Wellpapp och kartonger läggs i särskild behållare i soprum
 • Elektronikavfall förvaras samlat enligt anvisningar på kontor och områdeskontor
 • Tonerkassetter återlämnas till tillverkaren
 • Batterier läggs i uppsamlingsbox enligt rutin på kontor och områdeskontor
 • Lysrör och glödlampor förvaras enligt rutin på kontor och områdeskontor
 • Miljöfarligt avfall (normalt inte förekommande) förvaras enligt rutin fastställd på
  kontor och områdeskontor

Psykosomatisk arbetsmiljö

Den psykosomatiska arbetsmiljön är minst lika viktig som den fysiska arbetsmiljö, men är inte lika
lätt att ”ta på”. Inom ramen för den psykosomatiska arbetsmiljön ingår bl.a.
att hantera stress, kränkande särbehandling, sexuella trakasserier och drogmissbruk.

Stress

Risk

 • Stressrelaterade sjukdomar
 • Långvarig sjukskrivning
 • Ineffektivitet och dålig stämning

Att tänka på:

 • Ta inte på dig mer jobb än du tror att du kommer att hinna med, lär dig säga nej
 • Prata i god tid med din chef om du ser att det blir svårt att hinna med påtaget
  arbete. Begär att få hjälp med att fördela arbetet på fler personer eller om möjligt verka för ändrad tidplan
 • Var uppmärksam på kollegors beteende och ”slå larm” till närmaste chef, eller HR-ansvarig om stressen uppenbart påverkar din kollega negativt
 • Nyttja företagets rutin för hantering av stress
 • Normal arbetstid är 40 timmar/vecka. Maximalt tillåten övertid är 150 timmar per år, 50 timmar per månad och 48 timmar per fyraveckorsperiod. Därutöver krävs dispens från fackklubben

Kränkande särbehandling

Exempel på kränkande särbehandling är exempelvis mobbing, utfrysning och förtal. Läs mer i företagets ”Policy för kränkande särbehandling”.

Risk

 • Sömn- och koncentrationssvårigheter
 • Psykiskt relaterad sjukdom
 • Långvarig sjukskrivning
 • Ineffektivitet och dålig stämning på arbetsplatsen

Att tänka på:

 • Säg NEJ, när du eller någon i din omgivning blir utsatt för kränkande särbehandling
 • Ta kontakt med närmaste chef, chefens chef, eller HR-ansvarige om den kränkande särbehandlingen fortsätter
 • Som medarbetare och medmänniska är du skyldig att agera när en person blir uppenbart utsatt för mobbning. Stötta personen
 • Nyttja företagets rutin för hantering av kränkande särbehandling

Sexuella trakasserier

Exempel på vad företaget anser är att betrakta som sexuella trakasserier framgår av företagets
”Rutin mot sexuella trakasserier”. På Härjegårdar Fastighets AB råder nolltolerans mot sexuella trakasserier.

Risk

 • Sömn- och koncentrationssvårigheter
 • Psykiskt relaterad sjukdom
 • Långvarig sjukskrivning
 • Ineffektivitet och dålig stämning på arbetsplatsen

Att tänka på:

 • Säg NEJ, om du eller någon i din omgivning skulle bli utsatt för sexuella trakasserier
 • Ta kontakt direkt med närmaste chef, chefens chef, eller HR-ansvarige om en situation som omfattar sexuella trakasserier skulle uppstå
 • Nyttja företagets rutin för hantering av sexuella trakasserier

Alkohol och droger

Det är inte tillåtet att nyttja alkohol eller droger under arbetstid. Det är heller inte tillåtet att befinna sig på arbetsplatsen när man är alkohol- eller drogpåverkad. Drog- och alkoholmissbruk är en sjukdom. Ytterligare information framgår även av företagets ”Policy mot alkohol och droger”.

Risk

 • Att man skadar sig själv eller andra genom att vara påverkad av alkohol eller droger
 • Långvarig sjukskrivning och/eller rehabilitering
 • Ineffektivitet och dålig stämning på arbetsplatsen

Att tänka på:

 • En person som uppträder alkohol- eller drogpåverkad på arbetsplatsen ska genast förpassas från arbetsplatsen
 • Som medmänniska och arbetskamrat bör man stödja personen i fråga
 • Ta kontakt med närmaste chef, chefens chef, eller HR-ansvarige om någon medarbetare uppträder alkohol- eller drogpåverkad
 • Företaget hjälper en person som hamnat i ett alkohol- eller drogmissbruk
 • Följ företagets alkohol- och drogpolicy

Bilresor

Risk

 • Dåligt väder
 • Sträng kyla
 • Problem med bilen
 • Telefonsamtal under färd

Att tänka på:

 • Undvik längre resor vid dåligt väder
 • Följ trafikreglerna
 • Kontrollera däckmönster
 • Byt till vinterdäck i tid
 • Reflexväst ska finnas i samtliga servicebilar
 • Brandsläckare ska finnas i samtliga servicebilar
 • Undvik telefonsamtal under färd, använd headset


Fastställd av Hans Hauser, VD Härjegårdar Fastighets AB, 2017-12-01.

Publicerat av: Birgitta Andersson 2020-10-13