Alkohol- och drogpolicy

Syftet med denna policy är att redovisa de värderingar och grundtankar som finns hos Härjegårdar Fastighets AB kring missbruk. Detta ska i sin tur leda till en professionell hantering av missbruksproblematik.

Som missbruk definieras i denna policy beteenden som skadar det fysiska och/eller det psykiska välmåendet,
arbetssituationen och arbetsmiljön, på grund av alkohol, narkotika och läkemedel. Policyn syftar till att undvika ohälsa, tillbud, olyckor och onödiga kostnader och att verka för god arbetsmiljö för våra anställda. Arbetet mot
missbruk är en del av det totala arbetsmiljöarbetet inom företaget och ligger som ett naturligt moment i den systematiska arbetsmiljöns översyn av den sociala och psykiska arbetsmiljön.

Denna policy gäller alla medarbetare inom Härjegårdar Fastighets AB.

Alkohol och droger

Missbruk av alkohol, narkotika/droger och läkemedel finns överallt i samhället, också inom arbetslivet. Ungefär 700 000 svenskar dricker så mycket att de riskerar att ta skada, vilket brukar kallas för ”riskbruk”.
Alkoholberoenden är något annat, det är en sjukdom som ofta utvecklas under en längre tid. Kroppen vänjer sig vid att man regelbundet dricker mycket alkohol och därför blir det till slut svårt att sluta dricka. Man räknar med att ca 320 000 svenskar är alkoholberoende. Bruket av alkohol har utvecklats till ett av vår tids största sociala problem, som orsakar betydande kostnader för både samhälle och företagen/arbetsgivarna.

Alla former av missbruk medför stor skada på individen, familjen, arbetsmiljön och samhället i stort. Missbruk i arbetslivet innebär förlust av värdefull kompetens, arbetskraft, minskad trivsel på arbetsplatsen och kostnader för produktionsbortfall.

Att fastställa vad som är alkoholmissbruk är inte helt lätt, eftersom alkohol är en del av vår kultur. Missbruk av alkohol kan kräva att arbetsgivaren måste ta på sig en roll som kan uppfattas som förmyndaraktig.
När det gäller narkotika är det enklare, eftersom all icke medicinsk användning av narkotika är olaglig enligt svensk lag.

Mål och handlingsprogram

  • Alla medarbetare ska informeras om denna policy, inte minst i samband med introduktion av nyanställda
  • Arbetsplatsen ska vara alkoholfri och drogfri. Vid av företaget arrangerade sociala aktiviteter kan en måttfull konsumtion av alkoholhaltiga drycker accepteras
  • Ingen medarbetares arbetsförmåga får minskas p.g.a. missbruk
  • Medarbetare med missbruksproblem ska få rehabiliterings/vård och därefter återanpassning till arbetet
  • Arbetet mot missbruk ska integreras i totala arbetsmiljöarbetet
  • Vid misstänkt eller upptäckt missbruk eller alkoholpåverkan är det chefens ansvar att tala med sin medarbetare och att vidta åtgärder. Samtalet ska dokumenteras för att göra medarbetaren medveten om följderna av ett fortsatt missbruk
  • Om beteendet upprepas kommer nästa samtal att äga rum tillsammans med ev. facklig representant och företaget HR-ansvarige. Information ska ges om stödkamrater, företagshälsovård och annan vårdhjälp. Samtalet dokumenteras i form av en handlingsplan som blir det första steget i en rehabilitering
  • Som arbetskamrater har vi alla ett medmänskligt ansvar att antingen agera själv, eller informera närmaste chef om vi upptäcker ett missbruk
  • Om en person är alkoholpåverkad på arbetet ska han/hon avvisas därifrån och vid behov hjälpas till sin bostad eller till en vårdinrättning
  • Rehabiliteringsprogrammet upprättas i samråd med berörd medarbetare och med företagshälsovården. Programmet ska innehålla en kombination av stöd- och kontrollåtgärder, samt regelbundna uppföljningssamtal. Alla åtgärder i programmet syftar till att personen tar ett eget ansvar för sin situation och medverkar aktivt.

Arbetsrättsliga följder

Om en medarbetare inte genomför eller är aktiv i rehabiliteringen eller missbruket fortsätter, kommer möjligheten till omplaceringen eller uppsägning att prövas.

Fastställd av Hans Heuser, VD, Härjegårdar Fastighets AB, 2017-11-16

Publicerat av: Birgitta Andersson 2020-10-13