Policy mot sexuella trakasserier

Härjegårdar Fastighets AB:s verksamhet präglas av uppfattningen att alla har och ska tillförsäkras lika
värde oavsett kön, etnisk eller religiös tillhörighet, trosuppfattning eller sexuell läggning. Detta är en grund för att få ett bra företagsklimat. I vårt arbete för likabehandling ingår en företagskultur som uppmuntrar mångfald inom företaget. Ett aktivt arbete för att motverka diskriminering ökar förutsättningarna för en trivsam och attraktiv arbetsplats.

Vår ståndpunkt är att man genom att utnyttja samtliga medarbetares specifika kompetenser och egenskaper, uppnår ett positivt och stödjande arbetsklimat. En trivsam arbetsplats där goda relationer råder ger också goda förutsättningar för ett produktivt arbete och därmed ett gott arbetsresultat.

Vår syn på sexuella trakasserier

Härjegårdar Fastighets AB fördömer alla former av sexuella trakasserier och tolererar inte att sådana förekommer på arbetsplatsen. Trakasserier grundade på kön är ett allvarligt hot mot arbetstagarnas arbetsglädje, hälsa och möjligheter till utveckling i arbetet.

De leder också till ett sämre arbetsresultat och påverkar därigenom verksamheten. Trakasserier är dessutom ett brott enligt lag.

Trakasserier godtas inte

Trakasserier kan vara av olika slag. Vad som anses kränkande är subjektivt, men här är några exempel på beteende som inte accepteras hos Härjegårdar Fastighets AB

 • Oönskad fysisk kontakt eller beröring
 • Visslingar, blickar eller gester som kan ses som anstötliga
 • Skämt och kommentarer om könsroller som kan anses nedlåtande eller förlöjligande
 • Anspelningar på sex eller skämt om sex
 • All form av e-post eller sms där medarbetare kommenteras nedlåtande eller förlöjligas på grund av sin könstillhörighet
 • ”Jargong” inom en arbetsgrupp, som kan uppfattas som kränkande

Du har som medarbetare ett ansvar för att inte bidra till trakasserier eller olämpligt agerande.

Förebyggande åtgärder

 • Samtliga medarbetare ska informeras om denna policy. Företagets policy ska vara odiskutabel och alla chefer ska veta hur de ska hantera en anmälan
 • HR-ansvarig ska informera/påminna om denna policy en gång per år
 • Nyanställda ska ta del av denna policy i samband med inskolning
 • Det är chefer och arbetsledande personal som ansvarar för att arbetsmiljön är sådan att den motverkar sexuella trakasserier. Det innebär ex. att påminna medarbetare om att språkbruk och attityder som kränker kvinnor och män inte är tillåtna på arbetsplatsen. Bilder och andra föremål eller material som kan uppfattas som kränkande förbjuds på arbetsplatsen.

Hantering av sexuella trakasserier

Det åligger varje medarbetare att aktivt verka för att trakasserier inte förekommer på arbetsplatsen. Det innebär ett ansvar för att anmäla misstänkta trakasserier till närmaste chef (alternativt till chefens chef), eller till företagets HR-ansvarige.

Den som upplever sig utsatt för trakasserier i någon form ska klart och tydligt säga ifrån till den eller de som trakasserar. Den utsatte ska också ta upp det med närmaste chef (alternativt till chefens chef), eller till företagets HR-ansvarige. Detta är särskilt viktigt för att frågan snabbt ska kunna utredas och för att lämpliga åtgärder ska kunna vidtas.

Den som ansvarar för handläggningen av en anmälan ska snabbt och med beaktande av de inblandades behov av konfidentialitet se till att trakasserierna upphör. Omplacering av den utsatta arbetstagaren tillåts
inte.

Om trakasserier förekommit ska åtgärder vidtas i varje enskilt fall, men exempel på åtaganden kan vara:

 • Allvarliga samtal av varningskaraktär
 • Omplacering av den som trakasserar

Arbetsrättsliga följder

Att utsätta en kollega för sexuella trakasserier gör att man bryter mot lagen och mot företagets regler, vilket kan föranleda arbetsrättsliga åtgärder. HR-ansvarig meddelar i förekommande fall facklig organisation om arbetsgivarens avsikt är att lämna en skriftlig varning.

I allvarligare fall och upprepade fall kan den arbetsrättsliga följden leda till uppsägning eller avsked.

Fastställd av Hans Heuser, VD, Härjegårdar Fastighets AB, 2017-11-16

Publicerat av: Birgitta Andersson 2020-10-13