Uppförandekod för leverantörer och partners

Inledning

Härjegårdar Fastighets AB:s uppförandekod bygger på affärsprinciper som vägleder oss i våra affärsbeslut. De styr också sättet som vi uppträder och agerar på i vår dagliga verksamhet.

Vi förväntar oss att alla våra affärspartners och leverantörer tillämpar etiska principer som är förenliga med våra egna.

Affärspartners

Härjegårdar Fastighets AB kräver att alla leverantörer och affärspartners, som agerar på våra vägnar, tillämpar etiska principer som är förenliga med våra egna. Dessa principer gäller konsulter, entreprenörer underleverantörer och leverantörer.
Detta innebär också att vi kan komma att göra revisioner av våra leverantörers och partners efterlevnad av vår uppförandekod.

När vi etablerar nya affärsrelationer tar vi med den potentiella partnerns tidigare handlingar
och nuvarande etiska anseende i beräkningen. Vi ser också till att partnern är helt medveten om våra etiska principer.

Affärsetik

Vi arbetar alltid med ärlighet och etik, och förväntar oss detta av våra leverantörer och affärspartners. Vår uppförandekod hjälper oss att bevara och förstärka förtroendet och vårt goda anseende hos kunder, partners och de som kommer i kontakt med våra tjänster.

I alla affärsaktiviteter ska gällande lagstiftning följas. Räkenskaper, bokföring och konton måste vara välgrundade, fullständiga och korrekta och ska grunda sig på verifikationer som går att kontrollera. Det får inte under några omständigheter finnas parallella konton. Konfidentiell information och affärshemligheter måste skyddas på samma sätt som andra tillgångar.

Våra leverantörer och partners förväntas behandla andra med öppenhet, värdighet och respekt. Var och en har rätt att arbeta i en affärsmiljö som är fri från diskriminering och som främjar lika anställningsmöjligheter. Vi förbjuder all slags olaglig diskriminering, kränkandes särbehandling, sexuella trakasserier, antingen de riktas mot en person eller en grupp, inklusive anställda och kunder.

Mutor och korruption

Vi har nolltolerans mot korruption. Korruption innefattar en mängd olika skadliga beteenden, från mindre summor för att påskynda rutinärenden till större summor för att ta hem stora offentliga projekt. Det kan innefatta olika kombinationer av mutor, kickbacks, utpressning, bedrägeri, vilseledande och pengatvätt med mera.

Mall: Allmän - Stående - 2003.dot ver1.0

Våra leverantörer och affärspartners ska aldrig erbjuda något till en tjänsteman eller annan medarbetare, som skulle kunna få dem att missbruka sin förtroendeställning.
Detta är särskilt viktigt i samband med anbudsförfaranden.

Representation och gåvor

Våra medarbetare liksom våra leverantörer och partners får inte ta emot eller ge bort gåvor, tjänster eller andra förmåner från/till någon som man har en affärsrelation med, om gåvan kan misstänkas påverka mottagarens omdöme eller att en känsla av tacksamhetsskuld kan uppstå. Enstaka gåvor till ett mindre värde kan dock ges bort/tas emot.

Grundregeln är att inte ge bort eller ta emot gåvor som kan påverka objektiviteten i ett affärsbeslut hos någon av parterna. Denna huvudregel gäller, men i Sverige finns det skattemässiga regler som reglerar hur stor avdragsrätten för dessa gåvor är. För den offentliga sektorn i Sverige är det dessa skatteregler som
helt avgör hur stora gåvor man får ge bort.

Arbetsmiljö

Säkerhetsaspekterna är centrala i våra projekt. Leverantörer ska prioritera de anställdas säkerhet
och hälsa, exempelvis genom erforderlig skyddsutrustning och utbildning för att utföra vissa arbetsmoment. Eventuella olycksfall ska rapporteras och utvärderas som grund för förbättringsåtgärder.

Vid avvikelser från Uppförandekoden

Om Härjegårdar Fastighets AB finner att en leverantör eller affärspartner inte uppfyller vår uppförandekod kommer vi att ge denne råd om vilka förhållanden som behöver korrigeras eller förbättras. Leverantören förväntas då att omgående vidta korrigerande åtgärder. Om leverantör eller affärspartner väsentligt
bryter mot våra etiska principer har vi rätt att avsluta relationen.

Fastställd av Hans Heuser, VD, Härjegårdar Fastighets AB 2017-12-07

Publicerat av: Birgitta Andersson 2020-10-13